Foto: beograd.rs

Sanacija nesanitarne DEPONIJE - smetlišta u Dobanovcima

Vesti Autor: K.C. | 09:30 Ponedeljak, 11 12 2023 Foto: beograd.rs

Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine i upravljanje otpadom, preuzeo je aktivnosti na evidenciji postojećih nesanitarnih deponija na svojoj teritoriji, kao i aktivnosti na izradi projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih deponija - smetlišta. 

Sekretarijat je u toku 2023. izradio idejni projekat sanacije nesanitarne deponije u Dobanovcima, a zatim započeo radove na njenoj sanaciji. Radovi na sanaciji otpočeli su septembra 2023.godine. U prvoj fazi urađeno je razdvajanje komunalnog, građevinskog i ostalog otpada sa nadzemnog dela nesanitarne deponije. U toku je i druga faza radova, separacija otpada na projektovane frakcije, kao i utovar, transport i deponovanje inertnog i komunalnog otpada na sanitarnoj deponiji Vinča.

Osnovni cilj ovih aktivnosti je sanacija nesanitarne deponije na ovoj lokacija, a sa druge strane ove aktivnosti predstavljaju pripremne radove na izgradnji centra za sakupljanje otpada koji će se formirati na ovoj lokaciji. U skladu sa Lokalnim planom upravljanja otpadom Grada Beograda 2021–2030, u ovom centru će se od kraja 2024. godine vršiti tretman kabastog otpada koji će se sakupljati na teritoriji grada Beograda, saopšteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.