Foto: Miloš Nikolić

”Pripravite put Gospodnji” Šta učimo iz života i službe Jovana Krstitelja

Kolumne Autor: Samuil Petrovski | 20:41 Petak, 20 01 2023 Foto: Miloš Nikolić

Uloga Jovana Krstitelja je bila veoma bitna jer u Izraelu nije bilo proroka 400 godina. Bog nije govorio jevrejskom narodu kao što je to činio u vreme Starog zaveta. Posle četiri veka tišine Bog se ne javlja jevrejskim političkim i religioznim vođama, važnim ljudima toga vremena, već Jovanu u pustinji (Luka 3:1-3).

Mnogo može da se piše i govori o Jovanu Krstitelju, ali da kažemo samo ono osnovno. Sva četiri jevanđelja govore o Jovanu i njegovoj službi (Matej 3, Marko 1, Luka 3, Jovan 1). Ime Jovan znači „Bog je milostiv“. On je bio najavljen više stotina godina ranije preko proroka Isaije (Isaija 40) i njegovo rođenje je čudesni odgovor na molitve njegovih roditelja Zaharija i Jelisavete koji nisu mogli da imaju poroda do tada (Luka 1:13). Nadimak „Krstitelj“ dolazi od staro-grčke reči βαπτίζω, baptizo, što bukvalno prevodeno znači „uroniti, zagnjuriti“. Ta reč se koristila u situacijama kada bojar potapa tkaninu u boju da bi dobila bolji izgled ili kada kovač vrelo gvožđe uronja u vodu da bi dobilo čvrstinu. Na neki način to je slika krštenja kao potvrda vere koja je već prisutna u životima onih koji se krštavaju. Krštenjem se takođe iskazuje poslušnost Hristovim rečima - da svako ko veruje, treba i da se krsti (Jev. po Marku 16; Jev. po Mateju 28). Apostol Pavle naglašava u svojoj Poslanici Rimljanima u 6. glavi da se krštenjem poistovećujemo sa Hristom, jer se krstimo u Njegovu smrt i vaskrsenje.

Ovog puta bih naglasio 6 poruka iz njegove službe i života koje počinju sa slovom „P“:
1.    Pokajanje koje donosi promenu. Jovan je propovedao pokajanje, mnogi su dolazili i ispovedali svoje grehe i on ih je krštavao pokajničkim krštenjem. Jevreji su imali obredno kupanje pre religioznih obreda kao slika očišćenja od greha pre nego stupe u kontakt sa Bogom. Jovanu su dolazili u pustinju da ispovedaju grehe i krštavaju se u reci Jordan. Neki su to radili jer je bilo popularno ili mistično da idu u pustinju kod Jovana koji je bio neobičan prorok (kako se oblačio, živeo, i šta je jeo). Zbog toga je Jovan bio oštar gledajući da ljudi dolaze da to urade mehanički a ne iskreno. Naglasio je da moraju plodovi pokajanja da se vide jer krštenje nema nikakvog smisla ako pokajanje nije iskreno već naprotiv dolazi osuda. 
Staro-grčka reč za pokajanje je μετάνοια „metanoia ili metania“ znači „promena razmišljanja ili promena uma“. Svaka promena počinje promenom  razmišljanja, stavova, prioriteta što se posle reflektuje na naše ponašanje, smisao i svrhu u našem životu kao i na naše odnose i stavove u svim situacijama. Danas nije popularno da se govori o pokajanju. Biblija nam jasno naglašava da smo svi sagrešili (grešni smo) i da jedini način da se opravdamo pred Bogom (bude nam oprošteno) je da se pokajemo (promenimo razmišljanje) od svojih greha i da verujemo (prihvatimo) Blagodat-milost Božiju kroz žrtvu Isusa Hrista na krstu. Bog toliko voli sve ljude da je poslao svog Sina Isusa Hrista da dođe i plati cenu za naše grehe na krstu (jer mi nismo mogli, naša pravednost je kao prljava haljina pred Bogom), Vaskrsao ga iz mrtvih i na takav način nam oprostio grehe iz prošlosti, dao snagu i silu Svetog Duha za sadašnjost i nadu večnog života za budućnost. Hristos nas je pomirio sa našim Tvorcem, Bogom.  
Da li trebaš promenu, zaokret u tvom životu? Da li još tražiš ispunjenje i smisao života? Moj savet je da pročitaš jedno Jevanđelje i upoznaš Isusa Hrista (najuticajniju ličnost u istoriji), onda da se pokaješ za svoje grehe i poveruješ u Isusa Hrista, prihvatiš Njegovu milost i Blagodat. Ako si iskren(a) u ovome Bog će ti oprostiti sve grehe i pokrenuti novi proces transformacije u tvom životu (doživećeš preporod, novo rođenje, promena razmišljanja) i postati nova osoba kroz Boga Svetog Duha koji će ući u tvoj život i menjati te svaki dan na sliku Hristovu. Plodovi i promena će biti vidljiva našoj okolini. 
2.    Pripremite put Gospodnji. Poravnajte staze-puteve.  Jovan je bio glasnik-preteča, koji je najavio dolazak Mesije-Spasitelja-Cara koji dolazi. U drevnim vremenima (pa i danas) glasnici su najavljivali dolazak bitnih posetilaca i raščišćavali puteve od kamenja, neravnina da bi put bio čistiji i pripremljen za najavljeni dolazak bitne osobe. Jovan citira proroka Isaiju da se isprave ne ravni putevi da bi bili glatki i onda će svako videti Spasenje od Boga (Luka 3:4-6). Hrišćanstvo nije set pravila već naš odnos sa Bogom i naš odnos sa bližnjima. Pitanje za svakog od nas je da li trebamo da poravnamo ta dva odnosa?  Da li postoji nešto što sprečava, blokira, sputava (dolina ili brežuljak) da PUT bude glatak i čist. U prvoj tački smo govorili o našem odnosu prema Tvorcu Bogu, da treba da budemo iskreni da se pokajemo i poverujemo u Isusa Hrista. To će uticati na nas (i motivisati) da poravnamo i naše odnose, koliko od nas zavisi i sa našim bližnjima. Da li trebaš da se nekome izviniš ili tražiš oproštaj da bi poravnao odnos sa bližnjim? Ili da nekoga, koga si precrtao u svom životu od ranije (jer su te povredili) trebaš da im oprostiš? Poravnajmo puteve, odnose sa Bogom ali i sa našim bližnjima. Isus je rekao: „Blaženi su mirotvorci“ (Matej 5:9).
3.    Prepoznao je Hrista i imao pravilnu sliku o sebi. Jovan je prepoznao Hrista, da je Jagnje Božije koje uklanja grehe sveta (Jovan 1:29). „Bog se javio“ na dan kada je Jovan krstio Isusa Hrista. Jovan je odrastao blizu Hrama. Otac mu je bio sveštenik i gledao da gresi ljudi (pojedinaca i porodica) mogu da budu oprošteni kroz žrtvu Jagnjeta (savršenog, bez mane) koje se žrtvovalo pred njima za njihove grehe. To je slika za Mesiju-Božijeg Jagnjeta-Hrista koji je došao da uzme grehe naše na sebe. On je platio umesto mene i tebe.
Takođe Jovan je rekao da Hristos treba da raste a on da se umanjuje (Jovan 3:30). Jovan je prepoznao da on krštava samo pokajničkim krštenjem (početak) a da Isus je taj koji krštava Svetim Duhom (transformacija i snaga za život). Jovan je takođe naglasio da će Hristos krstiti ognjem i one koji se ne pokaju (ne donose ploda) i večno ih osuditi (Luka 3:17). Zato nam je potrebno iskreno pokajanje i istinska vera u Hrista i onda Bog šalje Svetog Duha u naš život koji nas menja i tako postajemo duhovno živi u Hristu, Božija deca, hrišćani koji žive pravi hrišćanski život. Da li smo prepoznali ko je Isus Hristos za nas? I da li imamo pravu sliku o nama, ko smo mi? Na čemu gradimo naš identitet? Danas vidimo oko sebe da vlada kriza identiteta, ljudi kopiraju druge i žele da budu blede kopije, na pogrešnim temeljima grade svoj identitet. Nažalost kada se ti temelji uruše onda nastaju veliki problemi. Svi smo prošli kroz takva iskustva, zato ako shvatimo što pre Ko je Isus Hristos, razumećemo ko smo mi i koji je naš istinski identitet. 
4.    Pokajanje donosi praktične plodove koji su vidljivi. Jovan je na jedan praktičan način govorio svima kada su ga pitali šta da rade (Luka 3:10-14). Promenjeni život kroz pokajanje i veru u Hrista rezultira takvom promenom da ne gledamo više samo sebe nego nas interesuju i potrebe drugih, postajemo ponizni i hrišćanski stil života je vidljiv bez obzira na kojoj smo poziciji. Naša istinska vera i odnos sa Bogom će uticati na naš odnos prema bližnjima i to će svi pored nas primetiti. Ako tih plodova nema onda nismo istinski pristupili Bogu i treba da se ispitamo šta se dešava i da li postoji neka gora ili dolina da se ispuni ili otkloni. Ovakvu praktičnu poruku trebamo da prenesemo svuda oko nas prvo našim primerom ali i rečima. Hrišćani prvog veka su bili veliki primeri takvog stila života što im je dalo kredibilitet da govore neustrašivo Jevanđelje o Isusu Hristu. Mnogi su postajali hrišćani upravo iz tog razloga njihovog autentičnog i praktičnog hrišćanstva. 
5.    Postoji cena koja mora da se plati. Jovan je govorio svima istinu, to je bilo tada, a ni danas nije baš popularno. Jovan je caru Irodu skrenuo pažnju na njegove odluke koje su bile grešne i loše. Vidimo na kraju da je Jovanova poruka mnoge uzbudila, i gledali su da ga se reše jer je bio moralni glas koji nisu hteli da slušaju. Nažalost to se i desilo na kraju da je Jovan mučenički stradao zbog Istine. Tako i danas niko ne želi da čuje da je grešan i da jedini lek za taj virus je istinsko pokajanje i veru u Hrista. Hrišćani transformisani i promenjeni su često glasna savest nemoralnim ljudima i sistemima. Kao i kroz istoriju, pa i danas, hrišćani plaćaju cenu koju je Isus Hristos najavio još na početku svoje službe, u svojoj Besedi na Gori ( Matej 5:11-12). Na sličan način i mi danas ako sledimo Hrista i govorimo Jevanđelje treba da budemo spremni da platimo cenu, jer Istinu nekada ljudi ne žele da čuju. Srbiji, kao i ostalim zemljama, danas su potrebni proroci poput Jovana da pozovu na pokajanje-promenu i da upute sve ka blagodati u Isusu Hristu. Da li si želiš da budeš taj glas u pustinji bez obzira na cenu? Svi smo pozvani da budemo „so i svetlost“ u svetu u kome živimo. 
6.    Postojana sumnja jača veru. Jovan je na kraju svog života bio bačen u Irodovu tamnicu. Iz tamnice je poslao pitanje Isusu Hristu, da li je On taj Spasitelj Mesija ili trebaju da čekaju drugoga. Mnogi tumači napominju da je Jovan na kraju svog života, u tamnici, posumnjao da li je Isus Hristos taj obećani Mesija, Spasitelj sveta (Matej 11:2-15). Neki kažu da je hteo da bude siguran da je Isus Hristos taj najavljeni Spasitelj pre nego pošalje svoje učenike ka Njemu. On je  poslao svoje učenike sa tim pitanjem, sumnjom koja ga mučila. Isus mu je odgovorio na način da je Jovan bio siguran i ohrabren u veri. Jovan je svoje učenika usmerio da slede Isusa Hrista kada je osetio da mu je došao kraj. Nekada i mi prolazimo kroz naše „tamnice izazova“ i onda imamo sumnje. Te sumnje nas motivišu i podstiču da postavljamo pitanja. Isus Hristos  je citirao stihove iz Biblije Jovanu. Biblija kao Božija, nepogrešiva Svetim Duhom nadahnuta Reč od Boga i danas svima daje odgovare na pitanja kada prolazimo kroz različite sumnje, izazove, nedoumice u životu. Budimo slobodni i hrabri (kao Jovan) da postavimo pitanja kada se te  sumnje pojave. Budimo sigurni da ćemo dobiti odgovore i naša vera u Boga biće čvršća.  
Ovo su tih 6 poruka koje učimo iz službe i života Jovana Krstitelja:
1.    Pokajanje treba da bude iskreno da bi ti donelo životnu promenu! Iskoristi vreme da se pokaješ. Bog nas voli i u svojoj strpljivosti želi da svi dođu do pokajanja (2. Petrova 3:9)
2.    Poravnaj staze dok nije kasno! Razmisli da li postoji neki greh ili problem koji te sputava da imaš gladak-čist odnos sa Bogom ili sa bližnjima. U molitvi se obrati Bogu i Bog će ti oprostiti.
3.    Prepoznaj ko je Isus Hristos i ko si ti! Istraži, čitaj, pitaj druge koji slede Isusa Hrista ko je On i kako su oni došli do tog zaključka? Ko si ti i na čemu gradiš svoj istinski identitet?
4.    Praktični plodovi mora da su vidljivi! Rodovi dostojni pokajanja pokazuju da li si bio iskren u svom pokajanju i veri. Ako ih nema razmisli dobro šta treba da uradiš i gde nisi bio iskren! Poslušaj ponovo savete Jovana Krstitelja.
5.    Postoji cena koju svako od nas platiti pre ili kasnije! Nemoj da se plašiš, Bog je sa nama u trenutcima kada nas drugi napadaju i ogovaraju  zbog Jevanđelja jer je Jevanđelje ISTINA (poruka o Hristu) koji ljudi napadaju. 
6.    Postojana sumnja i dobra pitanja nam pomažu. Svako od nas ima pitanja i sumnje koje nas muče naročito u teškim situacijama. Slobodno pitaj, čitaj, istražuj. Znaj da Biblija ima odgovore na sva pitanja za sva vremena.